Kontakt

Dział handlowy

k.jaron
Marcin Tomaszewski

kom: 664 967 713
e-mail:
m.tomaszewski@pojemnikiartech.pl

Teren pracy handlowca(województwa):
Lubuskie, Dolnośląskie,
Opolskie, Śląskie,
Małopolskie, Podkarpacie

k.jaron
Robert Wyrwicki

kom: 784 754 644
e-mail:
r.wyrwicki@pojemnikiartech.pl

Teren pracy handlowca(województwa):
Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie,
Mazowieckie, Lubelskie, Świętokrzyskie

k.jaron
Mirosław Majchrzak

kom: 880 150 537
e-mail:
m.majchrzak@pojemnikiartech.pl

Teren pracy handlowca(województwa):
Łódzkie,
Zachodnio-Pomorskie, Pomorskie
Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie

Biuro obsługi klienta, sklep internetowy, marketing

k.jaron
Jarosław Kucharski

tel. 42 42 655 88 69
e-mail:
zamowienia@pojemnikiartech.pl

kom: 604 178 842
j.kucharski@pojemnikiartech.pl

k.jaron
Krzysztof Jaroń

kom: 882 515 031
e-mail:
k.jaron@pojemnikiartech.pl

sklep internetowy, marketing

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Spółka Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wersalskiej 54. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Wersalska 54, 91-212 Łódź
b) e-mailem na adres:  sekretariat@pojemnikiartech.pl
Inspektor ochrony danych.
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Jacek Kazimierczak. Można się z nim kontaktować e-mailem na adres: iod@pojemnikiartech.pl
Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją złożonego zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu.
Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu ustania przetwarzania niezbędnego do realizacji umowy oraz na podstawie art. 70 § 1 oraz art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wystawiono ostatnią fakturę.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
c)  prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 - nazywanym dalej RODO).

Biuro Zarządu Spółki
ZAT Artech Sp. z o.o.

k.jaron

tel. 42 652-53-22
e-mail:
sekretariat@pojemnikiartech.pl

Zakłady Artykułów Technicznych
"ARTECH" Sp. z o.o.
ul. Wersalska 54, Łódź 91-212
tel. +48 42 652-75-41
NIP: 724-000-23-73
REGON: 000049443
BDO 000034317

Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000326587
Kapitał zakładowy/wpłacony:
2 000 000 PLN

BANK PKO BP S.A.
Numer konta bankowego:
31 1020 3408 0000 4902 0400 0923

Biuro Zarządu ZAT "Artech"

omazurek
Aleksandra Mazurek
tel. 42 652-53-22 w.112
e-mail:
sekretariat@pojemnikiartech.pl

Zakłady Artykułów Technicznych
"ARTECH" Sp. z o.o.
ul. Wersalska 54, Łódź 91-212
tel. +48 42 652-75-41
artech@zat-artech.com.pl
NIP: 724-000-23-73
REGON: 000049443

Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000326587
Kapitał zakładowy/wpłacony:
2 000 000 PLN

Nr konta bankowego:
57 9297 0005 0203 1466 2020 0001

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
ul.Reymonta25
96-100 Skierniewice