Biuletyn informacji publicznych

Ogłoszenie 05.01.2024r.

Łódź, 05 stycznia 2024r.
Zakłady Artykułów Technicznych
„ ARTECH” Sp. z o.o.
Ul. Wersalska 54,
91-212 Łódź

Ogłoszenie

1) Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54, ogłasza przetarg na zbycie wtryskarki Battenfeld TM 3600/1900 rok produkcji 2002

2) Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, ul Wersalska 54, w dniu 7 lutego 2024r o godzinie 10.00.

3) Wszystkie podmioty zainteresowane kupnem przedmiotu przetargu mogą dokonać oględzin wtryskarki w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54. po wstępnym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 736240255 . Wyznaczony termin oględzin to 29 i 30 stycznia 2024. w godzinach 7:30 – 14:30.

4) Opis techniczny.
Wtryskarka Battenfeld TM 3500/1900 rok budowy 2002, masa netto 15200kg, sterowanie Unilog B4, średniica ślimaka 65 mm, jednostka wtryskowa 1900, specyficzne ciśnienie wtrysku 1777 bar, objętość wtrysku 1078 ccm, gramatura wtrysku 981g, siła zamkniecia 350 ton, wymiary płyt narzędziowych 1010x1010 mm, prześwit między kolumnami 710x710 mm, droga otwarcia 670mm, max. Odległość płyt 1380 mm. Wtryskarka uszkodzona – uszkodzone gniazda kart sterowania, uszkodzony wyświetlacz, niewielkie luzy w układzie zamykania.
5) Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. wyznacza cenę wywoławczą 23500 zł netto ( słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset).

6)
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku . Wadium w wysokości 1175 zł (słownie: tysiąc sto siedemdziesiąt pięć) może zostać wniesione w terminie do 03.02.2024r. wyłącznie przelewem na rachunek bankowy.

31 1020 3408 0000 4902 0400 0923

2. Wadium wnosi się w pieniądzu.
3. Spółka może dopuścić wnoszenie wadium w papierach wartościowych, określając ich kategorie.
4. Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wpłata następuje na rachunek Spółki podany w ogłoszeniu, przy czym datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Spółki.
7)
1. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w pieniądzu, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
4. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
8) Miejscem składania ofert na zakup wtryskarki Battenfeld TM 3500/1900 jest Sekretariat Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. mieszczący się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54.

9) 1. Oferta powinna zawierać:
a) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;
b) dowód wniesienia wadium;
c) datę sporządzenia oferty;
d) wskazanie składnika aktywów trwałych, której oferta dotyczy;
e) wskazanie oferowanej ceny netto;
f) oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu o przetargu;
g) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu;
h) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
i) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zamkniętej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

10) Termin składania ofert wyznacza się do 02 luty 2024r. do godziny 15:00
11) W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
1) Członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;
2) Podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorczego;
3) Osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
4) Małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o którym mowa w pkt 1-3;
5) Osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
12) 1. Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, następnie wybiera Oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.
2. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę sama cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.
3. W przypadku obecności wszystkich Oferentów prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji.
13) Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.
14) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.
15) Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg pisemny, nie dłuższym niż 14 dni.
16) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
17) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 

 

 

Ogłoszenie 20.06.2023r.

Z.A.T. "Artech" Sp. z o.o. oferuje pod wynajem halę magazynową - produkcyjną o powierzchni 317,2 m2.

Pomieszczenie położone jest na parterze budynku hali produkcyjnej. Idealnie nadają się halę magazynową lub działalność gospodarczą. Możliwość ogrzewania w okresie zimowym. Obiekt zamknięty z parkingiem do dyspozycji. Obiekt monitorowany z ochroną fizyczną.

Pomieszczenia zlokalizowane jest w budynku produkcyjnym przy ul. Wersalskiej 54 w Łodzi(Teofilów). W pobliżu stacje benzynowe i markety. Szybki dojazd do autostrady A2 i A1.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, obejrzenia i zapoznania ze szczegółami oferty.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 604 121 439.

halam4
halam5
halam6
halam7

 

 

Ogłoszenie 26.05.2023r.

Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych Artech Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54 ogłasza nabór oferentów do wykonania prac z zakresu modernizacji klatki schodowej B (parter, 1 piętro, 2 piętro) w budynku administracyjno-socjalnym.

Główny zakres prac:
1. usunięcie 3 par drzwi starej stolarki drzwiowej,
2. uzupełnienie ubytków tynku i wyrównania powierzchni ścian i sufitu,
3. osadzenie 5 par drzwi,
4. nałożenie lamperii w formie tynku mineralnego o gramaturze 1,5 mm
i pomalowaniu pozostałej części ścian i rur instalacji cieplno- wentylacyjnych,
5. wykonanie sufitu podwieszanego,
6. ułożenie posadzki i schodów z płytek gresowych,
7. zabudowanie instalacji co płytą g/k,
8. wykonanie instalacji oświetleniowej,
9. osadzeniu nowej poręczy schodowej lub renowacja starej.

Materiały do wykonania całości prac dostarczy Wykonawca.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby firmy ZAT Artech Sp. z o.o., na ul. Wersalską 54, 91-212 Łódź w celu dokonania obmiarów do przedstawienia oferty końcowej.

Czas składania ofert do 30.06.2023 r.

Osoba do kontaktu: Krzysztof Jaroń,
nr tel.: 604 121 439,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ogłoszenie 23.05.2023r.

Łódź, 23 maja 2023r.

Zakłady Artykułów Technicznych
„ ARTECH” Sp. z o.o.
Ul. Wersalska 54,
91-212 Łódź


Ogłoszenie
1) Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54, ogłasza przetarg na zbycie samochodu Iveco 35-150 Daily MR’14E5 rok produkcji 2014

2) Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, ul Wersalska 54, 8 czerwca 2023r o godzinie 10.00.
3) Wszystkie podmioty zainteresowane kupnem przedmiotu przetargu mogą dokonać oględzin samochodu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54. po wstępnym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 736240255 . Wyznaczony termin oględzin to 31 maja i 1 czerwca 2023. w godzinach 7:30 – 14:30.

4) Opis techniczny.
Iveco 35-150 Daily MR’14E5, rok prod. 2014 wersja 35C15 pojemność 2998 cm3 diesel, moc 107 kW, przebieg 210 000km, kolor biały, nr VIN: ZCFC35A74ED531786, dop. masa całkowita 3500 kg, ładowność 700kg, rodzaj zabudowy: furgon kontenerowy
5) Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. wyznacza cenę wywoławczą 72.400 zł netto ( słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta 00/100gr), z zgodnie z zapisem operatu szacunkowego sporządzonego we wrześniu 2022r.

6) 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku . Wadium w wysokości 3620 zł (słownie: trzy tysiące sześćset dwadzieścia ) może zostać wniesione w terminie do 05.06.2023rr. wyłącznie przelewem na rachunek bankowy.
31 1020 3408 0000 4902 0400 0923
2. Wadium wnosi się w pieniądzu.
3. Spółka może dopuścić wnoszenie wadium w papierach wartościowych, określając ich kategorie.
4. Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wpłata następuje na rachunek Spółki podany w ogłoszeniu, przy czym datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Spółki.
7) 1. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w pieniądzu, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
4. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
8) Miejscem składania ofert na zakup samochodu Skoda Octavia jest Sekretariat Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. mieszczący się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54.

9) 1. Oferta powinna zawierać:
a) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;
b) dowód wniesienia wadium;
c) datę sporządzenia oferty;
d) wskazanie składnika aktywów trwałych, której oferta dotyczy;
e) wskazanie oferowanej ceny netto;
f) oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu o przetargu;
g) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu;
h) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
i) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zamkniętej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

10) Termin składania ofert wyznacza się do 05 czerwiec 2023r. do godziny 15:00
11) W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
1) Członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;
2) Podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorczego;
3) Osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
4) Małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o którym mowa w pkt 1-3;
5) Osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
12) 1. Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, następnie wybiera Oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.
2. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę sama cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.
3. W przypadku obecności wszystkich Oferentów prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji.
13) Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.
14) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.
15) Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg pisemny, nie dłuższym niż 14 dni.
16) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
17) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

ciezarowka-05
ciezarowka-01
ciezarowka-02
ciezarowka-03
ciezarowka-04

 


Ogłoszenie 23.03.2023r.

Łódź, 23 maja 2023r.

Zakłady Artykułów Technicznych
„ ARTECH” Sp. z o.o.
Ul. Wersalska 54,
91-212 Łódź

Ogłoszenie
1) Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54, ogłasza przetarg na zbycie samochodu Dacia Sandero Stepway Laureate rok produkcji 2016

2) Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, ul Wersalska 54, 8 czerwca 2023r o godzinie 10.00.

3) Wszystkie podmioty zainteresowane kupnem przedmiotu przetargu mogą dokonać oględzin samochodu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54. po wstępnym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 736240255 . Wyznaczony termin oględzin to 31 maja i 1 czerwca 2023. w godzinach 7:30 – 14:30.

4) Opis techniczny.
Dacia Sandero Stepway Laureate, rok prod. 2016, pojemność 898 cm3 benzyna + LPG, moc 66 kW, przebieg 122 605km, kolor biały, nr VIN: UU15SDN1C56872306, dop. masa całkowita 1570 kg, skrzynia biegów manualna, klimatyzacja, pakiet Dacia Plug&Radio, pakiet Dacia Look Stepway, tempomat, pakiet Media Nav Evolution, czujnik parkowania
5) Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. wyznacza cenę wywoławczą 28 130 zł netto ( słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści PLN ).

6) 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku . Wadium w wysokości 1406 zł (słownie: tysiąc czterysta sześć PLN ) może zostać wniesione w terminie do 05.06.2023r. wyłącznie przelewem na rachunek bankowy.
31 1020 3408 0000 4902 0400 0923
2. Wadium wnosi się w pieniądzu.
3. Spółka może dopuścić wnoszenie wadium w papierach wartościowych, określając ich kategorie.
4. Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wpłata następuje na rachunek Spółki podany w ogłoszeniu, przy czym datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Spółki.
7) 1. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w pieniądzu, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
4. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
8) Miejscem składania ofert na zakup samochodu Dacia Sandero jest Sekretariat Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. mieszczący się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54.

9) 1. Oferta powinna zawierać:
a) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;
b) dowód wniesienia wadium;
c) datę sporządzenia oferty;
d) wskazanie składnika aktywów trwałych, której oferta dotyczy;
e) wskazanie oferowanej ceny netto;
f) oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu o przetargu;
g) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu;
h) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
i) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zamkniętej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

10) Termin składania ofert wyznacza się do 05 czerwiec 2023r. do godziny 15:00
11) W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
1) Członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;
2) Podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorczego;
3) Osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
4) Małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o którym mowa w pkt 1-3;
5) Osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
12) 1. Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, następnie wybiera Oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.
2. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę sama cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.
3. W przypadku obecności wszystkich Oferentów prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji.
13) Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.
14) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.
15) Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg pisemny, nie dłuższym niż 14 dni.
16) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
17) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

dacia-01
dacia-02
dacia-03
dacia-04
dacia-05
dacia-06


Ogłoszenie 07.02.2023r.

Łódź, 7 lutego 2023r.

Zakłady Artykułów Technicznych
„ ARTECH” Sp. z o.o.
Ul. Wersalska 54,
91-212 Łódź

Ogłoszenie

Zarząd Spółki Z.A.T. "Artech" Sp. z o.o. oferuje pod wynajem  lokale biurowe po kapitalnym remoncie o powierzchni 16m², 32m2 (pomieszczenie przejściowe), 48m2 (pomieszczenie przejściowe).

Pomieszczenia położone są na II piętrze budynku. Idealnie nadają się do prowadzenia biura firmy lub działalności gospodarczej.

Możliwość podłączenia światłowodu. Obiekt zamknięty z parkingiem do dyspozycji. Obiekt monitorowany z ochroną fizyczną.

Pomieszczenia zlokalizowane są w głównym budynku administracyjno-socjalnym przy ul. Wersalskiej 54 w Łodzi (Teofilów). W pobliżu stacje benzynowe i markety. Szybki dojazd do autostrady A2 i A1.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 604 121 439.

ogloszenie-2
ogloszenie-1
ogloszenie-4
ogloszenie-3
ogloszenie-6
ogloszenie-5
ogloszenie-7
ogloszenie-8
ogloszenie-9

 


Ogłoszenie 20.10.2022r.

Pełnomocnik Wspólnika Spółki
Zakłady Artykułów technicznych „ARTECH sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi
91-212 Łódź, ul. Wersalska 54

zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Zakładów Artykułów Technicznych „ARTECH” sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania.

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2022 i 2023 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.

Od firmy audytorskiej oczekuje się:

 • gotowości do uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta w spotkaniu z Pełnomocnikiem Wspólnika oraz w posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników (w razie takiej potrzeby) zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 • przekazania do wiadomości Pełnomocnika Wspólnika sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

Oferta powinna zawierać:

 • informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia przez nią działalności, wpisie na listę firm audytorskich, o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego przeprowadzającego badanie,
 • opis dotychczasowego doświadczenia firmy audytorskiej oraz wykaz podmiotów gospodarczych, których sprawozdanie finansowe zostało przez nią zbadane,
  oświadczenie firmy audytorskiej o:
  - spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69 – 73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
  - dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania,
  - wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2 – 5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
 • całkowitą cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz sporządzenie sprawozdania z badania; cena powinna odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie oraz uwzględniać wszystkie elementy, takie jak: cenę za badanie, druk sprawozdania, uczestnictwo w posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników oraz w spotkaniu z Pełnomocnikiem, dojazd, zakwaterowanie oraz wyżywienie,
 • całkowitą cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz sporządzenie sprawozdania z badania; cena powinna odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie oraz uwzględniać wszystkie elementy, takie jak: cenę za badanie, druk sprawozdania, uczestnictwo w posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników oraz w spotkaniu z Pełnomocnikiem, dojazd, zakwaterowanie oraz wyżywienie,
 • warunki płatności,
 • wskazanie metod i terminów (harmonogram prac) badania sprawozdania finansowego, przy czym ostateczny termin złożenia w Spółce sprawozdania z badania określa się na: - dzień 31 marca 2023 r., w przypadku sprawozdania z badania za rok 2022, - dzień 31 marca 2024 r., w przypadku sprawozdania z badania za rok 2023.

Umowa o badanie sprawozdania finansowego będzie obejmować badanie sprawozdania finansowego za lata 2022 i 2023 z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub składać osobiście w siedzibie Spółki: 91-212 Łódź, ul. Wersalska 54, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 3 listopada 2022 r. do godz. 14.00 (sekretariat).

Kopertę należy opatrzyć adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki”.
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki. Oferty złożone po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą podlegać rozpatrzeniu. Otwarcie ofert na badanie sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 10 listopada 2022 r. Rozstrzygnięcie i zakończenie postępowania nastąpi do dnia 10 listopada 2022 r.

Informacje dodatkowe
Pełnomocnik Wspólnika zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firmy audytorskiej, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Ogłoszenie 19.10.2022r.

Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54,
ogłasza konkurs ofert na dostawę enrgii elektrycznej w roku 2023.

Dane do opracowania oferty:
- taryfa B-22
- roczne zużycie energii elektrycznej 1800MWh, z podziałem na strefy: I 30%, II 70%

Zgłoszenia można nadsyłać od 20.10.2022r. do 31.10.2022r.
Zainteresowani proszeni są o składanie ofert na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowych infromacji można uzsykać w siedziebie spółki w Łodzi, przy ul. Wersalskiej 54 lub po numerem telefonu: 604 121 439.

Ogłoszenie 04.03.2022r.

Zarząd Spółki Z.A.T. "Artech" Sp. z o.o. oferuje pod wynajem 3 lokale biurowe po kapitalnym remoncie o powierzchni 16m² każdy.
Pomieszczenia położone są na II piętrze budynku. Idealnie nadają klimat na prowadzenie biura małej działalności gospodarczej.
Pomieszczenia zlokalizowane są w głównym budynku administracyjno-socjalnym przy ul. Wersalskiej 54 w Łodzi. W pobliżu stacje benzynowe i markety.
Szybki dojazd do autostrady A2 i A1.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 604 121 439.

Zdjęcie poglądowe w poniższej galerii.

 

pokoj-03
pokoj-02
pokoj-04
pokoj-05
pokoj-06
pokoj-07
pokoj-08
pokoj-09
pokoj-01

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Spółka Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wersalskiej 54. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Wersalska 54, 91-212 Łódź
b) e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inspektor ochrony danych.
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Jacek Kazimierczak. Można się z nim kontaktować e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją złożonego zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu.
Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu ustania przetwarzania niezbędnego do realizacji umowy oraz na podstawie art. 70 § 1 oraz art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wystawiono ostatnią fakturę.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 - nazywanym dalej RODO).