Biuletyn informacji publicznych

Ogłoszenie 20.05.2024r.

 

Łódź, 20 maja 2024r.
Zakłady Artykułów Technicznych
„ ARTECH” Sp. z o.o.
Ul. Wersalska 54,
91-212 Łódź


Ogłoszenie
1) Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54, ogłasza przetarg na zbycie wtryskarki Battenfeld TM 3600/1900 rok produkcji 2002

2) Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, ul Wersalska 54, w dniu 20 czerwca 2024r o godzinie 10.00.

3) Wszystkie podmioty zainteresowane kupnem przedmiotu przetargu mogą dokonać oględzin wtryskarki w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54. po wstępnym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 736240255 . Wyznaczony termin oględzin to 10 i 11 czerwca 2024. w godzinach 7:30 – 14:30.

4) Opis techniczny.
Wtryskarka Battenfeld TM 3500/1900 rok budowy 2002, masa netto 15200kg, sterowanie Unilog B4, średniica ślimaka 65 mm, jednostka wtryskowa 1900, specyficzne ciśnienie wtrysku 1777 bar, objętość wtrysku 1078 ccm, gramatura wtrysku 981g, siła zamkniecia 350 ton, wymiary płyt narzędziowych 1010x1010 mm, prześwit między kolumnami 710x710 mm, droga otwarcia 670mm, max. Odległość płyt 1380 mm. Wtryskarka uszkodzona – uszkodzone gniazda kart sterowania, uszkodzony wyświetlacz, niewielkie luzy w układzie zamykania.

5) Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. wyznacza cenę wywoławczą 23500 zł netto ( słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset).

6) 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku . Wadium w wysokości 1175 zł (słownie: tysiąc sto siedemdziesiąt pięć) może zostać wniesione w terminie do 17.01.2024r. wyłącznie przelewem na rachunek bankowy.
31 1020 3408 0000 4902 0400 0923
2. Wadium wnosi się w pieniądzu.
3. Spółka może dopuścić wnoszenie wadium w papierach wartościowych, określając ich kategorie.
4. Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wpłata następuje na rachunek Spółki podany w ogłoszeniu, przy czym datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Spółki.

7) 1. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w pieniądzu, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
4. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

8) Miejscem składania ofert na zakup wtryskarki Battenfeld TM 3500/1900 jest Sekretariat Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. mieszczący się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54.

9) 1. Oferta powinna zawierać:
a) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;
b) dowód wniesienia wadium;
c) datę sporządzenia oferty;
d) wskazanie składnika aktywów trwałych, której oferta dotyczy;
e) wskazanie oferowanej ceny netto;
f) oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu o przetargu;
g) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu;
h) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
i) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zamkniętej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

10) Termin składania ofert wyznacza się do 17 czerwiec 2024r. do godziny 15:00

11) W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
1) Członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;
2) Podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorczego;
3) Osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
4) Małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o którym mowa w pkt 1-3;
5) Osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

12) 1. Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, następnie wybiera Oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.
2. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę sama cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.
3. W przypadku obecności wszystkich Oferentów prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji.

13) Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.

14) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

15) Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg pisemny, nie dłuższym niż 14 dni.

16) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

17) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 

 

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „Artech” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
Pełnomocnik Wspólnika Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „Artech” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
działając na podstawie § 33 pkt 1 Aktu Założycielskiego Spółki oraz zgodnie z Uchwałą Nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 21 czerwca 2018 r.
ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki


1. Kandydat na Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „Artech” sp. z o.o., adres: ul. Wersalska 54, 91-212 Łódź, musi spełniać łącznie następujące warunki:
a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
e) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego, zgodnie z pkt 1 lit. a);
b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5 letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy, zgodnie z pkt 1 lit. b);
c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy, zgodnie z pkt 1 lit. c);
d) oświadczenie kandydata o spełnianiu innych wymogów określonych w przepisach odrębnych, w szczególności oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych i nienaruszaniu ograniczeń i zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
e) oświadczenie kandydata o niespełnianiu warunków określonych w pkt 2;
f) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia dokumentów) zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK
wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karnoskarbowych przeciw kandydatowi);
g) oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2019 r. poz. 430 j.t.) albo oświadczenie o złożeniu informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3 i ust. 3a tej ustawy (dotyczy Kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r.).
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

4. Oświadczenia kandydata, o których mowa w pkt 3 powyżej, mają być złożone w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 3 powyżej mogą być złożone w kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata, przy czym w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne, jest zobowiązany do przedstawienie oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Pomocny w sporządzeniu w/w oświadczeń (z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w pkt. h, które powinno być złożone zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do wymienionej w tym punkcie ustawy) może być przykładowy wzór stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.

5. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4, zgłoszenie kandydata powinno zawierać także:
a) list motywacyjny,
b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, w tym informacje dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów; c) imię i nazwisko oraz informację o sposobie kontaktowania się z kandydatką/kandydatem (wskazanie adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr telefonu, właściwych dla kontaktowania się z kandydatką/kandydatem),

6. Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 24 maja 2024 r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Łodzi (kod pocztowy 91-212) ul. Wersalska 54, w Sekretariacie Spółki (pokój nr 26). Zgłoszenie powinno być umieszczone w zamkniętej, nieopisanej kopercie a następnie włożone przez kandydatkę/kandydata do drugiej koperty, oznaczonej przez kandydatkę/kandydata dopiskiem: „Pełnomocnik Wspólnika Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „Artech” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu. Nie otwierać”. Zgłoszenia kandydatów składane drogą pocztową należy kierować na adres spółki: Zakłady Artykułów Technicznych „Artech” sp. z o.o., ul. Wersalska 54, 91-212 Łódź. Termin będzie uznany za zachowany jeżeli zgłoszenie wpłynie do Spółki przed jego upływem (decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do siedziby Spółki). Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do siedziby Spółki po upływie ww. terminu nie będą podlegać rozpatrzeniu i zostaną zwrócone kandydatom.

7. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na jej stronie internetowej www.pojemnikiartech.pl. Ponadto kandydaci będą mogli w sekretariacie Spółki (pokój nr 26) w dniach roboczych od dnia 6 maja 2024 r. do dnia 23 maja 2024 r. (włącznie), w godz. od 9.00 do 14.00 otrzymać do wglądu informacje o Spółce obejmujące:
a) sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.,
b) sprawozdanie F01 za IV kwartał 2023 r.,
c) ujednolicony tekst Aktu Założycielskiego Spółki.

8. Otwarcie złożonych w wyznaczonym terminie zgłoszeń nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

9. Pełnomocnik Wspólnika dokona analizy otwartych zgłoszeń kandydatów pod katem spełnienia wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym (wymogi formalne), dotyczących zakresu i formy wymaganych informacji, oświadczeń i dokumentów oraz w drodze decyzji dopuści do rozmów kwalifikacyjnych wszystkich tych kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne.

10. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej jednego kandydata jest warunkiem wystarczającym do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

11. Kandydaci, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego, zostaną indywidualne poinformowani przez Pełnomocnika Wspólnika o dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej/telefonicznie, otrzymując zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną – ze skutkiem doręczenia - na adres poczty elektronicznej/nr telefonu wskazany w zgłoszeniu danego kandydata. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne rozpoczną się w terminie od dnia od dnia 3 czerwca 2024 r. w siedzibie Spółki. Decyzją Pełnomocnika Wspólnika ww. termin, jak też terminy określone w indywidualnych zaproszeniach na rozmowę kwalifikacyjną, mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach kandydaci będą informowani również w ww. trybie. Niestawienie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu, oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.

12. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów obejmuje w szczególności:
a) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem spółką handlową i kierowaniem zespołami pracowników;
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
d) wiedza w zakresie rachunkowości oraz adytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa
e) wiedzę z zakresu polityki kadrowej
f) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce, w tym dotychczasowe osiągnięcia w pracy zawodowej,
g) proponowaną strategię sprzedaży produktów Spółki oraz koncepcję jej rozwoju

13. O wynikach oceny zgłoszeń oraz wynikach rozmów kwalifikacyjnych Pełnomocnik Wspólnika powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą być również poinformowani telefonicznie.

14. Z kandydatem na Prezesa Zarządu Spółki ustalane są warunki świadczenia usług zarządczych w ramach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu (wzorcowa umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania stanowi załącznik 1 do „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa” i można się z nią zapoznać na stronie https://www.gov.pl/web/premier/lad-korporacyjny2, po ustaleniu których kandydat składa w formie pisemnej oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie.

15. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład Zarządu Pełnomocnik Wspólnika może złożyć propozycję powołania na stanowisko Prezesa Zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo wszcząć nowe postępowanie kwalifikacyjne.

16. Pełnomocnik Wspólnika może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postepowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

17. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 tygodni po otrzymaniu informacji o wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

18. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie internetowej Spółki www.pojemnikiartech.pl/kontakt

19. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

20. Kandydatom nie przysługuje możliwość odwoływania się od decyzji podejmowanych przez Pełnomocnika Wspólnika w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów (ADO) jest spółka Zakłady Artykułów Technicznych „Artech” sp. z o.o., ul. Wersalska 54, 91-212 Łódź jako Spółka, na której rzecz jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne;
2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1);
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego: 1) w zakresie określonym w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy, art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 19 oraz art. 26 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działania potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do admiratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art 4 pkt 11 RODO; 2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem, realizowanym przez ADO, jest dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa. 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie zgłoszenia potwierdza zgodę na przetwarzanie przestanych danych osobowych. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: 1) uprawnione organy publiczne; 2) podmioty dostarczające korespondencję; 3) podmioty realizujące obsługę systemów informatycznych ADO; 4) podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji. 5. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyłonienia kandydata. 6. Informujemy o przysługującym prawie do: 1) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii; 2) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych; 3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych; 4) przenoszenia danych; 5) cofnięcia zgód; 6) sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 7) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzę przesłanki wyłączające wskazane w art, 17 ust. 3 RODO. Z uprawnień można skorzystać przesyłając odpowiednie zgłoszenie w formie pisemnej przesłanej na adres korespondencyjny lub adres e-mail. Zgłaszający ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Załącznik do ogłoszenia

Pobierz PDF

 

 

 

Ogłoszenie 05.01.2024r.

Łódź, 05 stycznia 2024r.
Zakłady Artykułów Technicznych
„ ARTECH” Sp. z o.o.
Ul. Wersalska 54,
91-212 Łódź

Ogłoszenie

1) Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54, ogłasza przetarg na zbycie wtryskarki Battenfeld TM 3600/1900 rok produkcji 2002

2) Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, ul Wersalska 54, w dniu 7 lutego 2024r o godzinie 10.00.

3) Wszystkie podmioty zainteresowane kupnem przedmiotu przetargu mogą dokonać oględzin wtryskarki w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54. po wstępnym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 736240255 . Wyznaczony termin oględzin to 29 i 30 stycznia 2024. w godzinach 7:30 – 14:30.

4) Opis techniczny.
Wtryskarka Battenfeld TM 3500/1900 rok budowy 2002, masa netto 15200kg, sterowanie Unilog B4, średniica ślimaka 65 mm, jednostka wtryskowa 1900, specyficzne ciśnienie wtrysku 1777 bar, objętość wtrysku 1078 ccm, gramatura wtrysku 981g, siła zamkniecia 350 ton, wymiary płyt narzędziowych 1010x1010 mm, prześwit między kolumnami 710x710 mm, droga otwarcia 670mm, max. Odległość płyt 1380 mm. Wtryskarka uszkodzona – uszkodzone gniazda kart sterowania, uszkodzony wyświetlacz, niewielkie luzy w układzie zamykania.
5) Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. wyznacza cenę wywoławczą 23500 zł netto ( słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset).

6)
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku . Wadium w wysokości 1175 zł (słownie: tysiąc sto siedemdziesiąt pięć) może zostać wniesione w terminie do 03.02.2024r. wyłącznie przelewem na rachunek bankowy.

31 1020 3408 0000 4902 0400 0923

2. Wadium wnosi się w pieniądzu.
3. Spółka może dopuścić wnoszenie wadium w papierach wartościowych, określając ich kategorie.
4. Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wpłata następuje na rachunek Spółki podany w ogłoszeniu, przy czym datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Spółki.
7)
1. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w pieniądzu, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
4. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
8) Miejscem składania ofert na zakup wtryskarki Battenfeld TM 3500/1900 jest Sekretariat Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. mieszczący się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54.

9) 1. Oferta powinna zawierać:
a) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;
b) dowód wniesienia wadium;
c) datę sporządzenia oferty;
d) wskazanie składnika aktywów trwałych, której oferta dotyczy;
e) wskazanie oferowanej ceny netto;
f) oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu o przetargu;
g) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu;
h) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
i) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zamkniętej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

10) Termin składania ofert wyznacza się do 02 luty 2024r. do godziny 15:00
11) W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
1) Członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;
2) Podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorczego;
3) Osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
4) Małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o którym mowa w pkt 1-3;
5) Osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
12) 1. Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, następnie wybiera Oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.
2. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę sama cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.
3. W przypadku obecności wszystkich Oferentów prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji.
13) Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.
14) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.
15) Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg pisemny, nie dłuższym niż 14 dni.
16) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
17) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 

 

 

Ogłoszenie 20.06.2023r.

Z.A.T. "Artech" Sp. z o.o. oferuje pod wynajem halę magazynową - produkcyjną o powierzchni 317,2 m2.

Pomieszczenie położone jest na parterze budynku hali produkcyjnej. Idealnie nadają się halę magazynową lub działalność gospodarczą. Możliwość ogrzewania w okresie zimowym. Obiekt zamknięty z parkingiem do dyspozycji. Obiekt monitorowany z ochroną fizyczną.

Pomieszczenia zlokalizowane jest w budynku produkcyjnym przy ul. Wersalskiej 54 w Łodzi(Teofilów). W pobliżu stacje benzynowe i markety. Szybki dojazd do autostrady A2 i A1.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, obejrzenia i zapoznania ze szczegółami oferty.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 604 121 439.

halam4
halam5
halam6
halam7

 

 

Ogłoszenie 26.05.2023r.

Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych Artech Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54 ogłasza nabór oferentów do wykonania prac z zakresu modernizacji klatki schodowej B (parter, 1 piętro, 2 piętro) w budynku administracyjno-socjalnym.

Główny zakres prac:
1. usunięcie 3 par drzwi starej stolarki drzwiowej,
2. uzupełnienie ubytków tynku i wyrównania powierzchni ścian i sufitu,
3. osadzenie 5 par drzwi,
4. nałożenie lamperii w formie tynku mineralnego o gramaturze 1,5 mm
i pomalowaniu pozostałej części ścian i rur instalacji cieplno- wentylacyjnych,
5. wykonanie sufitu podwieszanego,
6. ułożenie posadzki i schodów z płytek gresowych,
7. zabudowanie instalacji co płytą g/k,
8. wykonanie instalacji oświetleniowej,
9. osadzeniu nowej poręczy schodowej lub renowacja starej.

Materiały do wykonania całości prac dostarczy Wykonawca.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby firmy ZAT Artech Sp. z o.o., na ul. Wersalską 54, 91-212 Łódź w celu dokonania obmiarów do przedstawienia oferty końcowej.

Czas składania ofert do 30.06.2023 r.

Osoba do kontaktu: Krzysztof Jaroń,
nr tel.: 604 121 439,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ogłoszenie 23.05.2023r.

Łódź, 23 maja 2023r.

Zakłady Artykułów Technicznych
„ ARTECH” Sp. z o.o.
Ul. Wersalska 54,
91-212 Łódź


Ogłoszenie
1) Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54, ogłasza przetarg na zbycie samochodu Iveco 35-150 Daily MR’14E5 rok produkcji 2014

2) Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, ul Wersalska 54, 8 czerwca 2023r o godzinie 10.00.
3) Wszystkie podmioty zainteresowane kupnem przedmiotu przetargu mogą dokonać oględzin samochodu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54. po wstępnym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 736240255 . Wyznaczony termin oględzin to 31 maja i 1 czerwca 2023. w godzinach 7:30 – 14:30.

4) Opis techniczny.
Iveco 35-150 Daily MR’14E5, rok prod. 2014 wersja 35C15 pojemność 2998 cm3 diesel, moc 107 kW, przebieg 210 000km, kolor biały, nr VIN: ZCFC35A74ED531786, dop. masa całkowita 3500 kg, ładowność 700kg, rodzaj zabudowy: furgon kontenerowy
5) Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. wyznacza cenę wywoławczą 72.400 zł netto ( słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta 00/100gr), z zgodnie z zapisem operatu szacunkowego sporządzonego we wrześniu 2022r.

6) 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku . Wadium w wysokości 3620 zł (słownie: trzy tysiące sześćset dwadzieścia ) może zostać wniesione w terminie do 05.06.2023rr. wyłącznie przelewem na rachunek bankowy.
31 1020 3408 0000 4902 0400 0923
2. Wadium wnosi się w pieniądzu.
3. Spółka może dopuścić wnoszenie wadium w papierach wartościowych, określając ich kategorie.
4. Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wpłata następuje na rachunek Spółki podany w ogłoszeniu, przy czym datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Spółki.
7) 1. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w pieniądzu, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
4. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
8) Miejscem składania ofert na zakup samochodu Skoda Octavia jest Sekretariat Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. mieszczący się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54.

9) 1. Oferta powinna zawierać:
a) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;
b) dowód wniesienia wadium;
c) datę sporządzenia oferty;
d) wskazanie składnika aktywów trwałych, której oferta dotyczy;
e) wskazanie oferowanej ceny netto;
f) oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu o przetargu;
g) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu;
h) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
i) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zamkniętej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

10) Termin składania ofert wyznacza się do 05 czerwiec 2023r. do godziny 15:00
11) W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
1) Członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;
2) Podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorczego;
3) Osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
4) Małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o którym mowa w pkt 1-3;
5) Osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
12) 1. Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, następnie wybiera Oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.
2. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę sama cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.
3. W przypadku obecności wszystkich Oferentów prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji.
13) Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.
14) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.
15) Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg pisemny, nie dłuższym niż 14 dni.
16) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
17) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

ciezarowka-05
ciezarowka-01
ciezarowka-02
ciezarowka-03
ciezarowka-04

 


Ogłoszenie 23.03.2023r.

Łódź, 23 maja 2023r.

Zakłady Artykułów Technicznych
„ ARTECH” Sp. z o.o.
Ul. Wersalska 54,
91-212 Łódź

Ogłoszenie
1) Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54, ogłasza przetarg na zbycie samochodu Dacia Sandero Stepway Laureate rok produkcji 2016

2) Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, ul Wersalska 54, 8 czerwca 2023r o godzinie 10.00.

3) Wszystkie podmioty zainteresowane kupnem przedmiotu przetargu mogą dokonać oględzin samochodu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54. po wstępnym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 736240255 . Wyznaczony termin oględzin to 31 maja i 1 czerwca 2023. w godzinach 7:30 – 14:30.

4) Opis techniczny.
Dacia Sandero Stepway Laureate, rok prod. 2016, pojemność 898 cm3 benzyna + LPG, moc 66 kW, przebieg 122 605km, kolor biały, nr VIN: UU15SDN1C56872306, dop. masa całkowita 1570 kg, skrzynia biegów manualna, klimatyzacja, pakiet Dacia Plug&Radio, pakiet Dacia Look Stepway, tempomat, pakiet Media Nav Evolution, czujnik parkowania
5) Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. wyznacza cenę wywoławczą 28 130 zł netto ( słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści PLN ).

6) 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku . Wadium w wysokości 1406 zł (słownie: tysiąc czterysta sześć PLN ) może zostać wniesione w terminie do 05.06.2023r. wyłącznie przelewem na rachunek bankowy.
31 1020 3408 0000 4902 0400 0923
2. Wadium wnosi się w pieniądzu.
3. Spółka może dopuścić wnoszenie wadium w papierach wartościowych, określając ich kategorie.
4. Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wpłata następuje na rachunek Spółki podany w ogłoszeniu, przy czym datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Spółki.
7) 1. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w pieniądzu, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
4. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
8) Miejscem składania ofert na zakup samochodu Dacia Sandero jest Sekretariat Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. mieszczący się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54.

9) 1. Oferta powinna zawierać:
a) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;
b) dowód wniesienia wadium;
c) datę sporządzenia oferty;
d) wskazanie składnika aktywów trwałych, której oferta dotyczy;
e) wskazanie oferowanej ceny netto;
f) oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu o przetargu;
g) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu;
h) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
i) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zamkniętej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

10) Termin składania ofert wyznacza się do 05 czerwiec 2023r. do godziny 15:00
11) W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
1) Członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;
2) Podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorczego;
3) Osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
4) Małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o którym mowa w pkt 1-3;
5) Osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
12) 1. Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, następnie wybiera Oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.
2. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę sama cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.
3. W przypadku obecności wszystkich Oferentów prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji.
13) Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.
14) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.
15) Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg pisemny, nie dłuższym niż 14 dni.
16) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
17) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

dacia-01
dacia-02
dacia-03
dacia-04
dacia-05
dacia-06


Ogłoszenie 07.02.2023r.

Łódź, 7 lutego 2023r.

Zakłady Artykułów Technicznych
„ ARTECH” Sp. z o.o.
Ul. Wersalska 54,
91-212 Łódź

Ogłoszenie

Zarząd Spółki Z.A.T. "Artech" Sp. z o.o. oferuje pod wynajem  lokale biurowe po kapitalnym remoncie o powierzchni 16m², 32m2 (pomieszczenie przejściowe), 48m2 (pomieszczenie przejściowe).

Pomieszczenia położone są na II piętrze budynku. Idealnie nadają się do prowadzenia biura firmy lub działalności gospodarczej.

Możliwość podłączenia światłowodu. Obiekt zamknięty z parkingiem do dyspozycji. Obiekt monitorowany z ochroną fizyczną.

Pomieszczenia zlokalizowane są w głównym budynku administracyjno-socjalnym przy ul. Wersalskiej 54 w Łodzi (Teofilów). W pobliżu stacje benzynowe i markety. Szybki dojazd do autostrady A2 i A1.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 604 121 439.

ogloszenie-2
ogloszenie-1
ogloszenie-4
ogloszenie-3
ogloszenie-6
ogloszenie-5
ogloszenie-7
ogloszenie-8
ogloszenie-9

 


Ogłoszenie 20.10.2022r.

Pełnomocnik Wspólnika Spółki
Zakłady Artykułów technicznych „ARTECH sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi
91-212 Łódź, ul. Wersalska 54

zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Zakładów Artykułów Technicznych „ARTECH” sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania.

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2022 i 2023 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.

Od firmy audytorskiej oczekuje się:

 • gotowości do uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta w spotkaniu z Pełnomocnikiem Wspólnika oraz w posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników (w razie takiej potrzeby) zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 • przekazania do wiadomości Pełnomocnika Wspólnika sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

Oferta powinna zawierać:

 • informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia przez nią działalności, wpisie na listę firm audytorskich, o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego przeprowadzającego badanie,
 • opis dotychczasowego doświadczenia firmy audytorskiej oraz wykaz podmiotów gospodarczych, których sprawozdanie finansowe zostało przez nią zbadane,
  oświadczenie firmy audytorskiej o:
  - spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69 – 73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
  - dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania,
  - wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2 – 5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
 • całkowitą cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz sporządzenie sprawozdania z badania; cena powinna odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie oraz uwzględniać wszystkie elementy, takie jak: cenę za badanie, druk sprawozdania, uczestnictwo w posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników oraz w spotkaniu z Pełnomocnikiem, dojazd, zakwaterowanie oraz wyżywienie,
 • całkowitą cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz sporządzenie sprawozdania z badania; cena powinna odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie oraz uwzględniać wszystkie elementy, takie jak: cenę za badanie, druk sprawozdania, uczestnictwo w posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników oraz w spotkaniu z Pełnomocnikiem, dojazd, zakwaterowanie oraz wyżywienie,
 • warunki płatności,
 • wskazanie metod i terminów (harmonogram prac) badania sprawozdania finansowego, przy czym ostateczny termin złożenia w Spółce sprawozdania z badania określa się na: - dzień 31 marca 2023 r., w przypadku sprawozdania z badania za rok 2022, - dzień 31 marca 2024 r., w przypadku sprawozdania z badania za rok 2023.

Umowa o badanie sprawozdania finansowego będzie obejmować badanie sprawozdania finansowego za lata 2022 i 2023 z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub składać osobiście w siedzibie Spółki: 91-212 Łódź, ul. Wersalska 54, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 3 listopada 2022 r. do godz. 14.00 (sekretariat).

Kopertę należy opatrzyć adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki”.
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki. Oferty złożone po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą podlegać rozpatrzeniu. Otwarcie ofert na badanie sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 10 listopada 2022 r. Rozstrzygnięcie i zakończenie postępowania nastąpi do dnia 10 listopada 2022 r.

Informacje dodatkowe
Pełnomocnik Wspólnika zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firmy audytorskiej, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Ogłoszenie 19.10.2022r.

Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54,
ogłasza konkurs ofert na dostawę enrgii elektrycznej w roku 2023.

Dane do opracowania oferty:
- taryfa B-22
- roczne zużycie energii elektrycznej 1800MWh, z podziałem na strefy: I 30%, II 70%

Zgłoszenia można nadsyłać od 20.10.2022r. do 31.10.2022r.
Zainteresowani proszeni są o składanie ofert na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowych infromacji można uzsykać w siedziebie spółki w Łodzi, przy ul. Wersalskiej 54 lub po numerem telefonu: 604 121 439.

Ogłoszenie 04.03.2022r.

Zarząd Spółki Z.A.T. "Artech" Sp. z o.o. oferuje pod wynajem 3 lokale biurowe po kapitalnym remoncie o powierzchni 16m² każdy.
Pomieszczenia położone są na II piętrze budynku. Idealnie nadają klimat na prowadzenie biura małej działalności gospodarczej.
Pomieszczenia zlokalizowane są w głównym budynku administracyjno-socjalnym przy ul. Wersalskiej 54 w Łodzi. W pobliżu stacje benzynowe i markety.
Szybki dojazd do autostrady A2 i A1.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 604 121 439.

Zdjęcie poglądowe w poniższej galerii.

 

pokoj-03
pokoj-02
pokoj-04
pokoj-05
pokoj-06
pokoj-07
pokoj-08
pokoj-09
pokoj-01

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Spółka Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wersalskiej 54. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Wersalska 54, 91-212 Łódź
b) e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inspektor ochrony danych.
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Jacek Kazimierczak. Można się z nim kontaktować e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją złożonego zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu.
Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu ustania przetwarzania niezbędnego do realizacji umowy oraz na podstawie art. 70 § 1 oraz art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wystawiono ostatnią fakturę.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 - nazywanym dalej RODO).