Biuletyn informacji publicznych

Ogłoszenie 18.11.2021r.

Zakłady Artykułów Technicznych
„ ARTECH” Sp. z o.o.
Ul. Wersalska 54, 91-212 Łódź

1)Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54, ogłasza przetarg na zbycie samochodu Skoda Octavia III Kombi rok produkcji 2017.
2)Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, ul Wersalska 54, w dniu 6 grudnia 2021r o godzinie 10.00.
Prowadzącym przetarg jest Grzegorz Niewęgłowski, tel. 736240255.
3)Wszystkie podmioty zainteresowane kupnem przedmiotu przetargu mogą dokonać oględzin samochodu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54 po wstępnym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 736240255 . Wyznaczony termin oględzin to 22 i 23 listopada 2021r w godzinach 7:30 – 14:30.
4)Opis techniczny.
Skoda Octavia III Kombi, rok prod. 2017 pojemność 1968 cm3 diesel, moc 135kW, przebieg 240 000km, kolor stalowy, nr VIN: TMBLK7NEXJ0066738 5)Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. wyznacza cenę wywoławczą 38.000,00 zł netto +23%VAT ( słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100gr),
6)
   1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium w wysokości 3.800 zł (słownie: trzy tysiące osiemset ) należy wnieść w terminie do 24.11.2021r. wyłącznie przelewem na rachunek bankowy.

31 1020 3408 0000 4902 0400 0923

   2. Datą wniesienia wadium jest data uznania na rachunku Spółki.
   3. Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
7)
   1. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
   2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
   3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
   4. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
8)Miejscem składania ofert na zakup samochodu Skoda Octavia jest Sekretariat Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. mieszczący się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54.
9)
   1. Oferta powinna zawierać:
   a)imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;
   b)dowód wniesienia wadium;
   c)datę sporządzenia oferty;
   d)wskazanie czego dotyczy;
   e)wskazanie oferowanej ceny netto;
   f)oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu o przetargu;
   g)oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu;
   h)podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
   i)odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę.
   2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zamkniętej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
10)Termin składania ofert wyznacza się do 25 listopada 2021r. do godziny 15:00
11)
   W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
   1.Członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;
   2.Podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorczego;
   3.Osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
   4.Małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o którym mowa w pkt 1-3;
   5.Osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
12)
   1. Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, następnie wybiera Oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.
   2. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.
   3. W przypadku obecności wszystkich Oferentów prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji.
13)Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.
14)Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.
15)Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia do 10.12.2021r.
16)Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz wadium.
17)Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
18)Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Ogłoszenie 30.08.2021r.

Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54,
ogłasza sprzedaż ciągu walcowniczego dwuklatkowego do walcowania drutów na zimno.


Opis techniczny.
Ciąg walcowniczy dwuklatkowy do walcowania drutów na zimno produkcji Z.A.T. „ARTECH”, rok bud. 2011. Ciąg służy do wytwarzania drutów płaskich (taśmy) oraz drutów kształtowych z materiałów takich jak stale, mosiądze, brązy, srebro i inne. Średnica drutu wejściowego – (od 2 do 9) mm. Średnica walców (beczek) zgniatających – 200 mm, ich pokrycie – widiowe. Docisk mechaniczny za pomocą śruby. Wydajność ciągu walcowniczego jest zróżnicowana i zależny głównie od przerabianego asortymentu drutu. Wymiary ciągu: długość 30m, szerokość 6m. Zasilanie: 230/400V AC, moc zainstalowana: 46,1kW. Posiadamy DTR.

W skład ciągu wchodzą:

    Odwijarka.
    Urządzenie do prostowania szablistości I-sze.
    I-sza walcarka
    Kompensator I-szej walcarki.
    II-ga walcarka. Prędkość tej klatki jest wiodąca dla całego ciągu walcowniczego
    Kompensator nawijarki
    Urządzenie do prostowania szablistości II-gie
    Urządzenie do prostowania falistości
    Szafy sterownicze ciągu
    Pulpit sterowniczy ciągu
    Nawijarka z przesuwem liniowym (koło nawojowe)
    Filtr magnetyczno-bibułowy FMB 400
    Filtr bibułowy FB 1500
    Wózek do zakładania i zdejmowania kół nawojowych.


Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. wyznacza cenę 62.000,00 zł netto ( słownie: sześćdziesiąt dwa tysięcy złotych ).

Wszystkie podmioty zainteresowane kupnem ciągu walcowniczego mogą dokonać oględzin w siedzibie Spółki na hali produkcyjnej w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54,
po wstępnym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem tel. 604 121 439.

Ogłoszenie 24.08.2021r.

Zarząd Spółki Z.A.T. "Artech" Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży następujące pojazdy:
Opel Astra IV Sports Tourer, Skoda Roomster
Zdjęcia i dane techniczne poniższej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 736 240 255.

Skoda Roomster - cena 15500 zł brutto
Rodzaj pojazdu: osobowy
Rok produkcji: 2012
Pojemnosc 1390 cm
Przebieg: 277 000 km
Paliwo: PB/LPG
Wyposażenie: klimatyzacja manualna, zestaw głośnomówiący, radio z CD, elektryczne szyby, elektryczne podgrzewane lusterka, centralny zamek,
użytkowany przez jednego kierowce


Opel Astra IV Sports Tourer - cena 21000 zł brutto
Rodzaj pojazdu: osobowy
Rok produkcji: 2013
Pojemnosc 1364 cm
Przebieg: 236 000 km
Paliwo: PB/LPG
Wyposażenie: klimatyzacja manualna, zestaw głośnomówiący bluetooth, radio z CD, elektryczne szyby, elektryczne podgrzewane lusterka, centralny zamek,
kontrola trakcji, tempomat, kierownica multifunkcyjna, komputer, uzytkowane przez jednego kierowce


Ogłoszenie 07.04.2021r.

Zarząd Spółki Z.A.T. "Artech" Sp. z o.o. oferuje pod wynajem 3 lokale biurowe po kapitalnym remoncie o powierzchni 16m² każdy.
Pomieszczenia położone są na II piętrze budynku. Idealnie nadają klimat na prowadzenie biura małej działalności gospodarczej.
Pomieszczenia zlokalizowane są w głównym budynku administracyjno-socjalnym przy ul. Wersalskiej 54 w Łodzi. W pobliżu stacje benzynowe i markety.
Szybki dojazd do autostrady A2 i A1.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 604 121 439.

Zdjęcie poglądowe w poniższej galerii.INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Spółka Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wersalskiej 54. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Wersalska 54, 91-212 Łódź
b) e-mailem na adres:  sekretariat@pojemnikiartech.pl
Inspektor ochrony danych.
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Jacek Kazimierczak. Można się z nim kontaktować e-mailem na adres: iod@pojemnikiartech.pl
Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją złożonego zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu.
Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu ustania przetwarzania niezbędnego do realizacji umowy oraz na podstawie art. 70 § 1 oraz art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wystawiono ostatnią fakturę.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
c)  prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 - nazywanym dalej RODO).