Biuletyn informacji publicznych

Ogłoszenie 30.03.2020r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki
Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Pełnomocnik Wspólnika Spółki
Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi

działając na podstawie § 33 pkt 1 Aktu Założycielskiego Spółki oraz zgodnie z Uchwałą Nr 5 Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 21 czerwca 2018 r.,
ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki


1.Kandydat na Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Wersalska 54, 91-212 Łódź, musi spełniać łącznie następujące warunki:
a)posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
b)posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, c)posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d)spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
e)korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

2.Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a)pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b)wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c)jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d)pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e)aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3.W celu potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1 i 2, zgłoszenie kandydata ma zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a)dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego, zgodnie z pkt 1 lit. a);
b)dokumenty potwierdzające co najmniej 5 letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy, zgodnie z pkt 1 lit. b);
c)dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy, zgodnie z pkt 1 lit. c);
d)oświadczenie kandydata o spełnianiu innych wymogów określonych w przepisach odrębnych, w szczególności oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych i nienaruszaniu ograniczeń i zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
e)oświadczenie kandydata o niespełnianiu warunków określonych w pkt 2;
f)aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów) zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karnoskarbowych przeciw kandydatowi);
g)oświadczenie kandydata o sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata;
h)oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2019 r. poz. 430 j.t.) albo oświadczenie o złożeniu informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3 i ust. 3a tej ustawy (dotyczy Kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).
i)własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz poinformowania Ministra Aktywów Państwowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, Pełnomocnika Wspólnika Spółki, Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz..U.UE.L.2016.119.1”.

4.Oświadczenia kandydata, o których mowa w pkt 3 powyżej, mają być złożone w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 3 powyżej mogą być złożone w kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata, przy czym w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne, jest zobowiązany do przedstawienie oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Pomocny w sporządzeniu w/w oświadczeń (z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w pkt. h, które powinno być złożone zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do wymienionej w tym punkcie ustawy) może być przykładowy wzór stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.

5.Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4, zgłoszenie kandydata ma zawierać także:

a)list motywacyjny (w oryginale);
b)życiorys zawodowy (w oryginale), zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, w tym informacje dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów;
c)wskazanie numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

6.Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Łodzi ul. Wersalska 54, w Sekretariacie Prezesa Zarządu Spółki, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ”Pełnomocnik Wspólnika Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”. W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, w okresie jego obowiązywania zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane jedynie drogą pocztową. Korespondencję tę należy kierować na adres spółki: Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” sp. z o.o., ul. Wersalska 54, 91-212 Łódź. Termin będzie uznany za zachowany jeżeli zgłoszenie wpłynie do Spółki przed jego upływem (decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do siedziby Spółki). Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do siedziby Spółki po upływie w/w terminu nie będą podlegać rozpatrzeniu i zostaną zwrócone kandydatom.

7.Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na jej stronie internetowej www.pojemnikiartech.pl. Ponadto kandydaci po wcześniejszym przesłaniu na adres e-mail: sekretariat@pojemnikiartech.pl skanu podpisanego przez siebie oświadczenia o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, będą mogli w dniach roboczych od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r. (włącznie), w godz. od 9.00 do 13.00 otrzymać na wskazany przez siebie adres e-mailowy informacje o Spółce obejmujące:

a)sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r., b)sprawozdanie F01 za IV kwartał 2019 r., c)ujednolicony tekst Aktu Założycielskiego Spółki.

8.Otwarcie złożonych w wyznaczonym terminie zgłoszeń nastąpi w terminie do dnia 8 maja 2020r. W okresie obowiązywania stanu epidemii, Pełnomocnik Wspólnika może podjąć decyzję o przesunięciu tego terminu, a stosowny komunikat w tej sprawie zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

9.Pełnomocnik Wspólnika dokona analizy otwartych zgłoszeń kandydatów pod katem spełnienia wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym (wymogi formalne), dotyczących zakresu i formy wymaganych informacji, oświadczeń i dokumentów oraz w drodze decyzji dopuści do rozmów kwalifikacyjnych wszystkich tych kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne.

10.Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej jednego kandydata jest warunkiem wystarczającym do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

11.Kandydaci, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego, zostaną indywidualne poinformowani przez Pełnomocnika Wspólnika o dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, otrzymując zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną – ze skutkiem doręczenia - na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu danego kandydata. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne rozpoczną się w dniu 18 maja 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki. Decyzją Pełnomocnika Wspólnika w/w termin, jak też terminy określone w indywidualnych zaproszeniach na rozmowę kwalifikacyjną, mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach kandydaci będą informowani również w w/w trybie.

1.Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów obejmuje w szczególności:

a)wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
b)znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem spółką handlową i kierowaniem zespołami pracowników;
c)znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
d)wiedzę w zakresie rachunkowości oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa;
e)wiedzę z zakresu polityki kadrowej;
f)doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce, w tym dotychczasowe osiągnięcia w pracy zawodowej,
g)proponowana strategia sprzedaży wyrobów Spółki oraz koncepcja jej rozwoju.

2.O wynikach oceny zgłoszeń oraz wynikach rozmów kwalifikacyjnych Pełnomocnik Wspólnika powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą być również poinformowani telefonicznie.

12.Z kandydatem na Prezesa Zarządu Spółki ustalane są warunki świadczenia usług zarządczych w ramach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu (wzorcowa umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania stanowi załącznik 1 do „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa” i można się z nią zapoznać na stronie https://nadzor.kprm.gov.pl/dokumenty), po ustaleniu których kandydat składa w formie pisemnej oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie.

13.Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład Zarządu Pełnomocnik Wspólnika może złożyć propozycję powołania na stanowisko Prezesa Zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo wszcząć nowe postępowanie kwalifikacyjne.

14.Pełnomocnik Wspólnika może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postepowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

15.Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 tygodni po otrzymaniu informacji o wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

16.Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie internetowej Spółki https://www.pojemnikiartech.pl/kontakt.html .

17.Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

18.Kandydatom nie przysługuje możliwość odwoływania się od decyzji podejmowanych przez Pełnomocnika Wspólnika w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.


Załączniki do pobrania:

Załącznik 1 (Wersja pdf), Załącznik 2 (Wersja pdf)

Załącznik 1(Wersja doc), Załącznik 2(Wersja doc)


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Spółka Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wersalskiej 54. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Wersalska 54, 91-212 Łódź
b) e-mailem na adres:  sekretariat@pojemnikiartech.pl
Inspektor ochrony danych.
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Aleksandra Mazurek. Można się z nią kontaktować e-mailem na adres: sekretariat@pojemnikiartech.pl
Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją złożonego zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu.
Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu ustania przetwarzania niezbędnego do realizacji umowy oraz na podstawie art. 70 § 1 oraz art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wystawiono ostatnią fakturę.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
c)  prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 - nazywanym dalej RODO).